2019 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

No Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
2 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 5 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
4 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх