2019 оны цалингийн зардлаас бусад 5сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний тайлан

1 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /1 сар/ Үзэх
2 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /2 сар/ Үзэх
3 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /3 сар/  Үзэх
4 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /4 сар/ Үзэх
5 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /5 сар/ Үзэх
6 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /6 сар/ Үзэх
 7 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /7 сар/ Үзэх 
 8  Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /8 сар/ Үзэх 

www.shilendans.gov.mn