Чиг үүрэг

ХӨСҮТ нь халдварт өвчний хяналт, урьдчилан сэргийлэлт, тандалт судалгаа, оношлогоо, эмчилгээний асуудлыг үндэсний хэмжээнд удирдан зохион байгуулах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах үүрэг бүхий тусгай мэргэжлийн төв байгууллага юм.

 

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтэц

 

 

 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн дүрэм, бүтэцийг батлах тухай