2018 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

1 12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзэх 1 Үзэх 2

2 11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
3 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзэх 1 Үзэх 2

5 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Үзэх 1 Үзэх 2

8 5 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
9 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
10  4 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
11 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
12 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
13  2 сарын орлогын хуваарилалт Үзэх
14 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
15 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол