Коронавирусийн халдварын эмч нарт зориулсан хичээлүүд

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

No Хичээлийн сэдэв  
1  БНХАУ-н шинэ коронавирусийн дэгдэлт Үзэх
2  Хамгаалах хувцас хэрэгсэл Үзэх
3  Шинэ коронавирусийн хариу арга хэмжээний эрсдэлийн үеийн харилцаа холбоо Үзэх
4  Шинэ коронавирусийн халдварын сэжигтэй тохиолдлоос лабораторийн шинжилгээнд сорьц       цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх Үзэх
5  Шинэ коронаровирусийн халдвар тухай Үзэх
6  Шинэ коронавирусийн халдварын үеийн халдварын сэргийлэлт хяналт Үзэх