2020 оны цалингийн зардлаас бусад 5сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний тайлан

Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /12 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /11 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /10 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /9 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /8 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /7 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /6 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /5 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /4 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /3 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /2 сар/ Үзэх
Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /1 сар/ Үзэх

www.shilendans.gov.mn 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол