2018 оны цалингийн зардлаас бусад 5сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий орлого, зарлагын мөнгөн гүйлгээний тайлан

1 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /12 сар/ Үзэх
2 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /11 сар/ Үзэх
3 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /10 сар/ Үзэх
4 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /9 сар/ Үзэх
5 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /8 сар/ Үзэх
6 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /7 сар/ Үзэх
7 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /6 сар/ Үзэх
8 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /5 сар/ Үзэх
9 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /4 сар/  Үзэх
10 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /3 сар/ Үзэх
11 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /2 сар/ Үзэх
12 Цалингийн зардлаас бусад 5 саяаас дээш үнийн дүн бүхий мөнгөн гүйлгээ /1 сар/ Үзэх

www.shilendans.gov.mn 

 
 

5 сая төгрөгөөс дээш гүйлгээ