Цалингийн зардлаас бусад таван сая төгрөгөөс дээш орлого зарлагн мөнгөн гүйлгээ
            2017 оны 11 сар
Дансны дугаар Дансны нэр Огноо Харилцагч байгууллага Орлого Зарлага Гүйлгээний утга
100900020408 ХӨСҮТ 11/2/2017 ЭМЯ-МОН -405G03 Глобаль сан 14609600   сургалтын зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/1/2017 Хас банк   5491200 Орон нутгийн томилолт
100900020408 ХӨСҮТ 11/7/2017 Who reprensentative office 5749600   Who reprensentative office 201862414.2017-/762112
100900020408 ХӨСҮТ 11/7/2017 Who reprensentative office 5542500   Who reprensentative office 201862422.2017-/762132
100900020408 ХӨСҮТ 11/10/2017 Who reprensentative office 37590500.01   Who reprensentative office 201869534.2017-/764602
100900020408 ХӨСҮТ 11/13/2017 Хас банк   5250000 Орон нутгийн томилолт
100900020408 ХӨСҮТ 11/13/2017 Ньюсити принт ХХК   10560000 Хэвлэх зардал
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.06 ЭМДСан 71653575   Эмчилгээний зардалд
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.07 Улсын төсөв 1185171900   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.07 Улсын төсөв 13512700   Санхүүжилт
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.14 Магнай трейд ХХК   6000000 шатахуун
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.14 Элемент ХХК   14000000 Хог
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.14 ЧБГ ХХК   5257500 Хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.14 Стандарт мах ХХК   8796580 Хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 МЭИК   31926921 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Мөнхийн тун ХХК   21392500 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Илдэнгүн хошуу ХХК   32932600 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Моносфарм трейд ХХК   11424400 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Ай Ви Ко иэнтернэшнл ХХК   28634250 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Монфа трейд ХХК   12257400 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Чоногол трейд ХХК   18445610 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Лайфтроник ХХК   36046340 Оношлуурын үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Сетунари ХХК   65472913 Оношлуурын үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Меджей ХХК   6020000 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Пролианс ХХК   7048400 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Интерсайнс ХХК   5638900 Эмийн үнэ
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.15 Нахиа импекс ХХК   5451000 Эмийн үнэ
100900020408 ХӨСҮТ 11/16/2017 Ай би ай си эм   6360000 Хоол хүсний үнэ
100900020408 ХӨСҮТ 11/16/2017 Хас банк   11034000 Томилолт тээврийн зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/16/2017 Хас Банк   11533700 Томилолт тээврийн зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/20/2017 Хас Банк   17988120 Томилолт тээврийн зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/20/2017 Хас Банк   11586800 Томилолт тээврийн зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/21/2017 who representative office 8589840   who representative office 201773639,2017/765229
100900020408 ХӨСҮТ 11/21/2017 who representative office 27791100   Уулзалтанд оролцогчдын багшийн урамшуулал, томилолт унааны зардал
100900020010 ХӨСҮТ 11/23/2017 БЗДНДХ   10996617 ЖА ХЧТА
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.24 УБЦТС   32878167 цахилгаан
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.24 УСУГ   18490565 усны төлбөр
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.24 УБДС   21069011 дулаан
100900020408 ХӨСҮТ 11/24/2017 Монголын сумын эмч мэргэжилтэн   5200000 сургалтын зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/27/2017 Хас банк   27450000 сургалтын зардал
100900020408 ХӨСҮТ 11/28/2017 Сангийн яам   24793004 Эмийн хэргэсэл
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 Маргадбаясгалан ХХК   5384180 хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 Стандарт мах ХХК   11693035 хүнс
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 МЭИК   10648800 Эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 Энто ХХК   17110600 эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 Л хоёр ХХК   5928000 эм
100900020010 ХӨСҮТ 2017.11.29 Петрохими ХХК   5785000 эм
100900020408 ХӨСҮТ 11/29/2017 Хас банк   11793275 сургалтын зардал
100900020408 ХӨСҮТ 2017.11.30 who representative office 8589840   who representative office 2017736639,2017/765229
100900020408 ХӨСҮТ 2017.11.30 who representative office 21735000   who representative office 201885051,2017/768870
100900020408 ХӨСҮТ 2017.11.30 who representative office 18825000   who representative office 201885053,2017/768871