2020 оны авлага, өглөгийн тайлан (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

11 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх 
10 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх 
9 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
8 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
7 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
6 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
5 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
4 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан  
3 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх 
2 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх 
1 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх