2023 оны авлага, өглөгийн тайлан (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

 12 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 11 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 10 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 9 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 6 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 5 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 4 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 3 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 2 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх
 1 сарын авлага, өглөгийн дэлгэрэнгүй тайлан Үзэх