1. 2019 оны хагас жилийн нэмэлт төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан  Үзэх