2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх 
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх 
8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол