2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх