Хэвлэх
Хандалт: 737

2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх 
3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх
1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ Үзэх