2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

12 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
11 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 10 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 9 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 8 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 7 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 6 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх 
 5 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх
 4 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх
 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Үзэх
 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх
 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол