2024 оны төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ (сараар)

Гүйтгэлийн сар

Татаж үзэх 

 1 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх
 2 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх
 3 сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ   Үзэх

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Санал гомдол