Төсвийн гүйцэтгэлийн 12-р сарын мэдээ  

ҮЗҮҮЛЭЛТ МӨР

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ (өссөн дүнгээр)

ГҮЙЦЭТГЭЛ (өссөн дүнгээр)

Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл 3                                      -                36,196,480.00
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эхний үлдэгдэл 4                                      -                10,447,420.00
I.  ОРЛОГЫН ДҮН 5=6+7+8+9+10+11       15,861,104,000.00      15,838,689,943.24
Төсвөөс урсгал санхүүжилт 6       15,139,009,000.00      14,965,344,200.00
Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн санхүүжилт 8             563,095,000.00           563,095,000.00
Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 9               93,000,000.00           302,847,700.64
Туслах үйл ажиллагааны орлого 10               66,000,000.00                7,403,042.60
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН 12=13+41       15,861,104,000.00      15,648,029,879.87
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН 13=14+37       15,861,104,000.00      15,648,029,879.87
1. Бараа үйлчилгээний зардал 14=15+18+21       14,850,611,000.00      14,826,967,517.87
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил 15=16+17          8,642,758,800.00        8,641,815,759.00
Үндсэн цалин 16          7,476,059,400.00        7,603,524,679.00
Үр дүнгийн урамшуулал               811,249,800.00           682,841,480.00
Унаа хоолны хөнгөлөлт               355,449,600.00           355,449,600.00
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл 18=19+20             952,822,300.00           952,822,300.00
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл 19             782,661,000.00           801,367,732.00
Тэтгэврийн даатгал               606,717,500.00           646,807,140.00
Тэтгэмжийн даатгал                 68,064,400.00           154,560,592.00
ҮОМШӨвчний даатгал                 91,786,400.00                                     -  
Ажилгүйдлийн даатгал                 16,092,700.00                                     -  
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж 20             170,161,300.00           151,454,568.00
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал 21=22+…+36          5,255,029,900.00        5,232,329,458.87
Бичиг хэрэг 22               30,761,500.00              36,262,000.00
Гэрэл, цахилгаан 23             307,048,470.00           303,691,923.56
Түлш, халаалт 24             356,598,130.00           262,599,921.00
Тээвэр (шатахуун) 25               80,167,900.00              80,464,851.00
Шуудан, холбоо 26               11,638,600.00              13,136,453.31
Ном хэвлэл                    2,220,700.00                2,196,100.00
Цэвэр, бохир ус 27             165,339,600.00           209,703,225.40
Дотоод албан томилолт 28                  3,703,500.00                2,165,500.00
Эд хогшил худалдан авах 30               77,143,500.00              47,316,411.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Багаж хэрэгсэл\                 47,143,500.00              25,713,000.00
Жижиг эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\                 30,000,000.00              21,603,411.00
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл 31               72,244,800.00              69,532,450.00
Хоол 32             566,971,200.00           605,666,265.00
Эм, баглаа боодол 33          3,342,471,400.00        3,408,503,222.60
Урсгал засвар 34               48,400,000.00              38,440,149.00
Бусад гүйцэтгүүлсэн ажил үйлчилгээний хөлс                 96,626,500.00              67,173,962.00
Шинжлэх ухааны сэдэвт ажлын зардал                 86,604,600.00              57,725,362.00
ТӨГАҮ  Мэдээлэл технологийн үйлчилгээний хөлс                    5,159,700.00                4,586,400.00
ТӨГАҮ Аудит, зэрэглэл тогтоох үйлчилгээний хөлс                    4,000,000.00                4,000,000.00
ТӨГАҮ Тээврийн хэрэгслийн даатгал                       862,200.00                   862,200.00
Хог хаягдал  цэвэрлэх зардал                 80,751,800.00              72,760,500.00
Дотоодын эх үүсвэрээр санхүүжүүлж байгаа хөтөлбөр төсөл, арга хэмжээ                    6,000,000.00                5,974,225.00
Газрын төлбөр                    6,342,300.00                6,342,300.00
Тээврийн хэрэгслийн татвар                       600,000.00                   400,000.00
Татаас ба урсгал шилжүүлэг 37=38          1,010,493,000.00           821,062,362.00
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг 38=39+40          1,010,493,000.00           821,062,362.00
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал            1,010,493,000.00           821,062,362.00
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж               996,287,000.00           809,178,418.00
Шагнал, урамшил                 14,206,000.00              11,883,944.00
Мөнгөн хөрөнгийн 2014-01-01 оны 12-р сарын 31-ний үлдэгдэл 44             190,660,063.37
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл 45             188,558,239.37
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эцсийн үлдэгдэл 46                59,408,654.79
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл 47                74,385,129.96

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол