Байгууллагын төсвийн мэдээлэл

1 2023 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2 2022 оны батлагдсан төсөв Үзэх
3 2021 оны батлагдсан төсөв Үзэх
4 2020 оны батлагдсан төсөв Үзэх
5 2019 оны батлагдсан төсөв Үзэх
6 2018 оны батлагдсан төсөв Үзэх
7 2017 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
8 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
9 2016 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
10 2016 оны УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан нэмэлт санхүүжилт Үзэх
11 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
12 2015 оны батлагдсан төсөв Үзэх

 Шилэн дансны мэдээлэл

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол