Байгууллагын төсвийн мэдээлэл

1 2022 оны батлагдсан төсөв Үзэх
2 2021 оны батлагдсан төсөв Үзэх
3 2020 оны батлагдсан төсөв Үзэх

4

2019 оны батлагдсан төсөв Үзэх
5 2018 оны батлагдсан төсөв Үзэх
6 2017 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
7 2017 оны батлагдсан төсөв Үзэх
8 2016 оны тодотгол орсон төсөв Үзэх
9 2016 оны УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан нэмэлт санхүүжилт Үзэх
10 2016 оны батлагдсан төсөв Үзэх
11 2015 оны батлагдсан төсөв Үзэх

 Шилэн дансны мэдээлэл

Онлайн сургалт

Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Үнийн санал

Санал гомдол