Үйл ажиллагааны тайлан

1

Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан 

Үзэх
2 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийн үнэлгээний жилийн эцсийн тайлан Үзэх
3 Гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэрэгжилтийн 2023 оны тайлан  Үзэх
4  Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан Үзэх
5  ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМНЫ ХАРЬЯА АГЕНТЛАГ, ТӨРӨЛЖСӨН МЭРГЭШЛИЙН ЭМНЭЛЭГ, ТУСГАЙ МЭРГЭЖЛИЙН ТӨВ, БОЭТ-ИЙН 2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН Үзэх
6 2023 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН ТАЙЛАН Үзэх

 

Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 

1 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө Үзэх
2 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2023 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө    /үргэлжлэл/   Үзэх
3 Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвийн 2021-2024 оны хөгжлийн төлөвлөгөө  Үзэх
4 ХАЛДВАРТ ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ҮНДЭСНИЙ ТӨВИЙН 2023-2026 ОНЫ СТРАТЕГИ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ Үзэх
5   Үзэх

 


Төлбөртэй тусламж үйлчилгээ

Санал гомдол