Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл, оношлуурийн тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ерөнхий захирлын 2014.12.09 өдрийн А/101 тоот тушаал